AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

El Cor Canta

1. Dades del titular d’aquest lloc web i condicions d’ús obligatòries

El present text es constitueix com l’Avís Legal i les Condicions d’Ús que regulen l’accés, navegació i ús de www.elcorcanta.cat, titularitat de l’Associació el Cor Canta (d’ara endavant, «ELCORCANTA» o el «Prestador»), associació amb domicili social en C. Nàpols – Centre Cívic l’Ateneu-  268, 08025 Barcelona, amb C.I.F. G67259135  i inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya  amb el num. D’inscripció 64140.

Per comunicar-se amb ElCorCanta de manera directa i efectiva, l’usuari podrà adreçar-se al correu electrònic: info@elcorcanta.cat.

La utilització dels serveis als quals es pugui accedir a través del Lloc Web està subjecta al present avís legal i condicions d’ús del Lloc Web (d’ara en avant, les «Condicions d’Ús»). Per tant, l’ús del Lloc Web, dels seus continguts ―entenent per tals els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, i també qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial― (d’ara en avant, els «Continguts»), i dels seus serveis (d’ara en avant, els «Serveis») ha de realitzar-se segons les presents Condicions d’Ús.

El Prestador es reserva expressament el dret a modificar la presentació, la configuració del Lloc Web, dels Continguts i dels Serveis, i també les condicions requerides per al seu accés i/o utilització.

L’accés als Continguts i/o la utilització dels Serveis atribueix la condició d’usuari (d’ara en avant, l’ «Usuari») i comporta l’acceptació de les Condicions d’Ús en l’última versió accessible en el Lloc Web, amb les seves eventuals modificacions. Si no estàs d’acord amb les Condicions d’Ús o no les comprens has d’abstenir-te d’accedir i/o utilitzar el Lloc Web, els Continguts i/o els Serveis.

Les presents Condicions Generals no exclouen la possibilitat que certs Serveis, Continguts i/o eines oferts a través del Lloc web se sotmetin a unes condicions particulars, en aquest cas, es posaran a la disposició de l’Usuari.

2. Accés i utilització del Lloc Web. Prohibició d’ús per a menors d’edat sense permís.

2.1.Accés

L’accés als Continguts i la utilització dels Serveis a través del Lloc Web és gratuït, amb caràcter general.

2.2. Menors d’edat

Per fer ús dels Serveis i accedir als Continguts, els menors d’edat han d’obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.

2.3 Obligació de fer un ús correcte del Lloc Web, dels Serveis i dels Continguts

L’Usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web i els Serveis, i a accedir als Continguts de conformitat amb la llei, les presents Condicions d’Ús, les condicions particulars que, si escau, puguin tindre certs Serveis, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posades en el seu coneixement.

L’Usuari es compromet expressament a no utilitzar els Serveis i/o els Continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions d’Ús o en qualsevol normativa aplicable, lesius dels drets i interessos de tercers o, que de qualsevol manera, puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis i/o els Continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del Prestador, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet.

3. Continguts i serveis enllaçats a través de la web

La web pot contenir dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permetin a l’usuari accedir a altres pàgines i portals d’internet (d’ara endavant, «llocs enllaçats»). En aquests casos, el Prestador només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els llocs enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la seva il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’usuari consideri que existeix un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, pot comunicar-lo al Prestador.

En cap cas l’existència de llocs enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords entre ELCORCANTA i els responsables o titulars d’aquests, així com tampoc la recomanació o promoció dels llocs enllaçats i/o els seus continguts per part del Prestador. Tret que s’indiqui expressament el contrari a la web, el Prestador no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys i perjudicis que puguin produir a l’usuari o a qualsevol tercer.

4. Responsabilitats i exclusió de garanties

L’Usuari respondrà per l’incompliment de qualsevol de les obligacions assumides en virtut de la seva acceptació de les presents Condicions d’Ús o de la llei aplicable en relació amb el Lloc Web, la utilització dels Serveis i l’accés als Continguts.

El Prestador no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Lloc Web, dels Serveis o dels Continguts.

El Prestador tampoc garanteix la utilitat del Lloc Web i dels Serveis o dels Continguts per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat i, en particular, a títol enunciatiu i no limitatiu, que els Usuaris puguin efectivament utilitzar el Lloc Web, els Serveis i els Continguts, accedir a les diferents pàgines web que formen el Lloc Web o a aquelles des de les quals es presten els Serveis o s’accedeix als Continguts.

El Prestador no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat dels Continguts, dels Serveis ni de les publicacions dels Usuaris, si escau.

El Prestador no garanteix la licitud, fiabilitat o utilitat dels continguts subministrats per tercers a través del Lloc Web.

El Prestador no serà responsable de la veracitat, integritat o actualització de les informacions publicades en el Lloc Web, provinents de fonts alienes a aquest, ni de les contingudes en altres plataformes o xarxes socials amb les quals es puguin establir enllaços des del Lloc Web.

5. Drets de propietat Intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i / o gràfics són propietat del Prestador o, en cas que fos necessari , disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l’autorització escrita prèvia per part del Prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del Prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i / o gràfics aliens a Prestador i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte als mateixos. En tot cas, el Prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El Prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició en el lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat del Prestador sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part d’ell mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho mitjançant el correu electrònic info@elcorcanta.cat.

6. Política de Privacitat

6.1 Responsable del tractament

Denominació: ASSOCIACIÓ EL COR CANTA

Domicili social: C. Nàpols – Centre Cívic Ateneu El Poblet – 268, 08025 Barcelona

C.I.F.: G67259135

6.2 Finalitat del tractament

Generalment l’Usuari pot fer ús del Lloc Web sense facilitar cap dada de caràcter personal. No obstant això, en certs casos pot haver de facilitar certes dades de caràcter personal (per exemple, per accedir als serveis), el tractament per part del Prestador serà prèviament consentit per l’Usuari. El Prestador ha pres les mesures necessàries per a procurar la confidencialitat de les dades personals facilitades per l’Usuari, segons el que estableix la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.

S’informa l’Usuari que les dades que pogués enviar al Prestador seran tractats, amb les finalitats de:

  1. gestionar les consultes, suggeriments, valoracions o qualsevol altra informació que l’usuari pogués fer arribar a través de l’adreça de correu electrònic o de el formulari de contacte que pogués estar habilitat a aquest efecte;
  2. acreditar que els Usuaris han acceptat les condicions d’ús i la present Política de Privadesa i qualssevol altres normes o reglamentacions aplicables a Prestador;
  3. dur a terme estudis estadístics de navegació, segons les preferències que manifestin els Usuaris en relació amb la instal·lació de cookies; i, (Iv) enviar-li informació promocional, per mitjans telemàtics, sobre continguts i productes del Prestador així com de terceres empreses patrocinadores i / o col·laboradores, si l’Usuari hagués donat el seu consentiment. En el cas que l’Usuari desitgi deixar de rebre comunicacions promocionals per part del Prestador, pot demanar la baixa del servei, utilitzant els enllaços facilitats referent a això en les comunicacions remeses pel Prestador o enviant un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: info@elcorcanta.cat amb la referència «Baixa Newsletter».

6.3 Legitimació del tractament

Per a les finalitats anteriors la base jurídica del tractament de les dades personals serà, amb caràcter general, el consentiment de l’Usuari. No obstant això, el Prestador podrà tractar dades personals de l’Usuari amb una base jurídica diferent, segons les circumstàncies de cada cas.

6.4 Destinataris de cessions o transferències

El Prestador no porta a terme cap cessió ni comunicació de dades a tercers, llevat que hi hagi necessitat raonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari. Tampoc es realitzaran transferències internacionals de les seves dades de caràcter personal sense el seu consentiment previ, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari.

6.5 Comunicacions

Qualsevol comunicació enviada a través dels diferents formularis inserits en la web quedarà incorporada als sistemes d’informació del Prestador. A l’acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l’Usuari consent expressament perquè elm Prestador realitzi les següents activitats i / o accions, llevat que l’Usuari indiqui el contrari:

• L’enviament de comunicacions comercials i / o promocionals per qualsevol mitjà habilitat, informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i resta d’informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat.

• Si l’Usuari ha consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER, llavors el Prestador podrà enviar comunicacions per mitjans electrònics en què s’informarà l’usuari sobre les activitats, promocions, publicitat, notícies, ofertes i es proporcionarà més informació sobre productes i serveis del Prestador iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’Usuari.

• La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

6.6. Drets de les persones interessades

L’Usuari es podrà adreçar al Prestador per exercitar els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i, de portabilitat respecte de les dades personals. Per a això haurà d’enviar un escrit identificat amb la referencia «Ref. Protecció de Dades» en el què es concreti la sol·licitud corresponent a la següent adreça: info@elcorcanta.cat. L’Usuari té, igualment, el dret de formular una reclamació davant l’Autoritat de protecció de dades corresponent.

7. Política de cookies

7.1 Definició i funcions de les cookies 

Les cookies són petits arxius de text que s’emmagatzemen en el dispositiu de l’usuari quan visita llocs web. Poden servir, per exemple, per a reconèixer-te com a usuari, obtenir informació sobre els teus hàbits de navegació o personalitzar la forma en què es mostra el contingut.

Els usos concrets que fem d’aquestes tecnologies es descriuen a continuació.

7.2 Informació sobre la mena de cookies que usem i la seva finalitat

La Web utilitza les següents Cookies:

Cookies pròpies:són aquelles cookies el responsable de la informació que s’hi tracta és ELCORCANTA, En aquest lloc web utilitzem cookies pròpies amb les finalitats següents: Cookies tècniques:Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través del lloc web i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixin. Són indispensables per al funcionament de la web, permetent accedir a les diferents funcionalitats que posseeix. Aquestes cookies són necessàries per al funcionament del lloc web i per tant no podran ser desactivades.

Cookies de tercers: són aquelles cookies els responsables de la informació que s’hi tracta són tercers aliens a ELCORCANTA. A continuació, es detallen tant els tercers com les finalitats per a les quals s’utilitza la informació que tracten:

Cookies analítiques:Són aquelles que permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i l’anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per a això s’analitza la seva navegació en la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l’oferta de productes o serveis que li oferim. Aquestes cookies estaran per defecte desactivades.

Google Analytics: – Finalitat: Google Analytics és una eina d’analítica web que utilitza la informació de les cookies per a analitzar el nombre de visitants i de visites en el nostre lloc web, la durada mitjana de la visita, la mitjana de pàgines vistes per cada usuari, informes geogràfics, sociodemogràfics (en funció de l’idioma, ubicació, proveïdor d’Internet, dispositiu mòbil…). – Durada: 2 anys

7.4  Configuració de les cookies que s’usen en la pàgina web

Pots configurar les cookies que no siguin estrictament necessàries per a la navegació a través del panell de configuració, accedint a XXX. Tingues en compte que, si rebutges l’ús de cookies, algun dels serveis Web poden veure’s afectats.

7.5 Què fer per a evitar la instal·lació de lescookies?

El navegador pot configurar-se per a rebutjar automàticament les cookies. En aquests enllaços, apareix la informació necessària per a dur a terme aquesta configuració:

7.6 Transferències internacionals

Pots informar-te de les transferències a tercers països que, en el seu cas, realitzen els tercers identificats en aquesta política de cookies en els seus corresponents polítiques (veure els enllaços facilitats en l’apartat «Informació sobre la mena de cookies que usem i la seva finalitat»).8. Legislació aplicable

A tots els efectes, les relacions entre l’Usuari i ELCORCANTA es regiran per la legislació i jurisdicció espanyola a la qual es sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.