Skip to content
Internacional de composició per a cor i orquestra

L'Associació El Cor Canta, en col·laboració amb la Banda Municipal de Barcelona, convoca la tercera edició del Concurs Internacional de Composició El Cor Canta per a Cor i Banda Simfònica amb un nivell d'exigència apte per a cors amateurs i destinat a promoure la creació de música simfonicocoral.

El Cor Canta és una formació coral de caire amateur que està formada habitualment per més de 140 cantaires d’edats, formacions i coneixements musicals diversos.

El concurs planteja la composició d’obres musicals originals sobre un text que es determina en cada edició per a un conjunt simfònic format en aquesta edició per banda simfònica, cor i soprano solista.

Les obres premiades es donaran a conèixer a partir del 30 de novembre del 2022.

L’estrena de les obres premiades està prevista, en principi, per la primavera del 2024. L’Associació El Cor Canta i la Banda Municipal de Barcelona seran els intèrprets i qui decidiran la data exacta de l’estrena

Bases

1. Concursants

Es defineixen dues categories d’inscripció, ambdues gratuïtes.

1.1 El Concurs Internacional de Composició El Cor Canta per a Cor i Banda Simfònica és de participació lliure, sense límit d’edat ni procedència, i no comporta cap despesa d’inscripció.

1.2 Categories:

 • Professionals: nascuts abans de l’1/1/1988
 • Joves compositors: nascuts amb posterioritat al 31/12/1987

1.3 Els compositors nascuts amb posterioritat al 31/12/1987 (categoria joves compositors) també poden optar als premis de la categoria professional. Per fer-ho només cal especificar a la butlleta d’inscripció a quina categoria es vol inscriure l’obra presentada.

1.4 Els guanyadors de la Segona Edició del Concurs de Composició El Cor Canta no poden participar en aquesta edició.

2. Les obres

Una mateixa obra es pot presentar només a una de les dues categories i s’ha de basar en un text lliure de drets d’autor.

2.1 Les obres de les dues categories hauran de ser composicions de música simfonicocoral amb les característiques bàsiques següents, que ampliarem a l’apartat «4. Els intèrprets de l’obra»:

 1. Ha d’estar escrita per a:
  1. la formació simfònica professional proposada a l’apartat «4. Els intèrprets de l’obra»
  2. soprano solista professional
  3. cor mixt amateur, que ha de ser el protagonista principal de l’obra
 2. Ha de tenir una duració màxima estimada de:
  1. Categoria professional: 15 minuts (+/- 2 minuts)
  2. Categoria Joves Compositors: 10 minuts (+/- 2 minuts)
 3. Es pot presentar més d’una obra.
 4. Una obra només es pot presentar en una única categoria.

2.2 Les obres presentades han de ser originals, no estrenades i no premiades amb anterioritat en cap altre concurs. No s’admetran adaptacions o versions d’obres anteriors dels mateixos autors ja estrenades o editades.

2.3 L’estil musical és lliure.

3. Característiques del text

El text de la composició es basarà en l’obra poètica d’una autora catalana, valenciana o balear, lliure de drets d’autor. Haurà de ser un text escrit originalment en català o en qualsevol de les seves variants dialectals (no s’admeten textos traduïts). Es podrà basar en un únic poema o en un recull de poemes de la poetessa escollida, a criteri del compositor.

El text de la composició es basarà en l’obra poètica d’una autora catalana, valenciana o balear, lliure de drets d’autor. Haurà de ser un text escrit originalment en català o en qualsevol de les seves variants dialectals (no s’admeten textos traduïts). Es podrà basar en un únic poema o en un recull de poemes de la poetessa escollida, a criteri del compositor.

3.1 Si el text que es faci servir no és lliure de drets d’autor s’ha d’especificar a la butlleta d’inscripció i, a més a més, s’ha d’adjuntar el document de cessió de drets d’autor que podeu trobar al final d’aquestes bases a l’annex C.

En tot cas, si el text és una obra poètica amb drets d’autor, els drets seran assumits i aniran a càrrec del compositor concursant, sense que l’Associació El Cor Canta hagi de fer front a cap quantitat per cap concepte.

3.2 Normativa vigent: «A Espanya els drets són vigents durant tota la vida de l’autor i fins a 80 anys després de la seva mort o declaració de defunció per als autors morts fins al 7 de desembre de 1987, i de setanta anys per als morts posteriorment a aquesta data.»

Biblioteca Nacional de Catalunya [en línia][data de consulta: 1 de març del 2022]
Disponible a: https://www.bnc.cat/Professionals/Propietat-intel-lectual

Per obtenir més informació sobre la normativa vigent sobre els drets d’autor podeu consultar:

3.3 Proposta d’autores: En la present edició es proposen un seguit d’autores amb les quals hem parlat o s’ha parlat amb les seves hereves, i han acceptat que la seva obra pugui ser musicada. El següent llistat és només a títol orientatiu amb la finalitat de facilitar la feina de triar l’obra poètica als participants en el concurs:

 • Joana Raspall i Juanola (1913-2013)

 • Montserrat Abelló i Soler (1918-2014)

 • Marta Pessarrodona i Artigues (1941)

 • Maria-Mercè Marçal i Serra (1952-1988)

No influirà en la valoració del jurat, l’elecció o no d’un text de qualsevol de les obres poètiques d’aquestes autores per realitzar la composició que es presenti al concurs.

És responsabilitat del compositor demanar l’autorització expressa a les seves hereves i negociar amb elles les condicions de la cessió dels drets.

Es pot sol·licitar el contacte del titular dels drets escrivint a concurscomposicio@elcorcanta.cat demanant per l’autora corresponent.

4. Els intèrprets de l’obra

Les obres han d’estar escrites per a:

 • Banda Simfònica + Soprano Solista + Gran cor (SATB)
 

4.1 Com a intèrprets de la banda simfònica s’hi han d’incloure:

Fustes

a . Flautes
    i. flauta travessera 1
    ii. flautatravessera2
    iii. flauta travessera 3/flautí

b. Oboès
    i. oboè 1
    ii. oboè2
    iii. oboè 3/corn anglès

c. Clarinets
    i. clarinet requint
    ii. clarinet 1
    iii. clarinet 2
    iv. clarinet 3
    v. clarinet alt    
    vi. clarinet baix
   

d. Saxofons
    i. saxofon alt 1
    ii. saxofon alt 2
    iii. tenor 1
    iv. tenor 2
    v. saxofon baríton

e. Fagots
    i. fagot 1
    ii. fagot 2

Metalls

a . Trompes
    i. trompa 1
    ii.trompa 2
    iii. trompa 3  
    iv. trompa 4

b. Trompetes i/o fiscorns
    i. trompeta 1
    ii. trompeta 2
    iii. trompeta 
    iv. fiscorn 1
    v. fiscorn 2

c. Trombons
    i. trombó 1
    ii. trombó 2
    iii. trombó 3
    iv. trombó baix

d. Bombardí 
e. Tuba

3. Contrabaix

4. Percussió

    i. timbals
                     ii. 4-5 percussions

5. Instruments opcionals

               i. clarinet contrabaix
            ii.
saxofon soprano
    iii.
contrafagot
            ii.
saxofon soprano
vi.
arpa

       3. Contrabaix

       4. Percussió 

       i. timbals
       ii. 4-5 percussions

       i.clarinet contrabaix
       ii.
saxofon soprano
       iii.
contrafagot
       ii.
saxofon soprano
       vi.
arpa

      5. Instruments opcionals

4.2 Cantant solista: Soprano
4.3 Les característiques del cor són:

 1. Ha de tenir la major part del protagonisme de l’obra.
 2. S’ha de fer servir l’estructura habitual de SATB.
 3. El cor que estrenarà l’obra premiada està format en l’actualitat per 140 cantants no professionals dividits en SATB, d’edats compreses entre 35 i 75 anys, amb experiència coral.

4.4 És imprescindible que les obres presentades siguin adequades a les característiques de formació vocal i tècnica que es detallen a continuació:

 1. Tessitures:
  1. Sopranos: entre do 3 i la 4
  2. Contralts: entre sol 2 i mi
  3. Tenors: entre do 2 i sol 3
  4. Baixos: entre fa 1 i mi 3
 2. Divisi: hi pot haver divisi ocasionalment, com a màxim a dues veus per cada corda.
 3. Es valorarà que la conducció de les veus, enllaços i tot el que faci referència al muntatge de l’obra sigui d’una dificultat mitjana. Als documents annexos a aquestes bases s’adjunta un exemple d’un número interpretat pel cor.

5. Presentació de les obres

Material que s’ha de lliurar:

 • Butlleta d’inscripció (annex A) en format PDF
 • Currículum en format PDF
 • Partitura en format PDF
 • Enregistrament d’àudio en format MP3 (generat a partir d’arxius i fonts MIDI)
 • Addicionalment es pot enviar una versió amb reducció per a piano (es demanarà obligatòriament si l’obra surt guanyadora)

5.1 El Material que s’ha de lliurar ha de complir les especificacions següents:

 1. Butlleta de participació adjunta al final d’aquestes bases en l’annex A. S’ha de presentar en format PDF amb el pseudònim de l’autor com a nom del fitxer. Ha d’estar signada i emplenada amb tota la informació sobre l’obra i les dades personals que es demanen.
 2. Currículum: en format PDF que descrigui la trajectòria professional del compositor i la seva formació
 3. Partitura de l’obra en format PDF amb les característiques i continguts següents:
  1. Mida: a partir dels documents rebuts es farà una enquadernació DIN-A4 vertical (un foli normal).
  2. Llegibilitat: les pàgines han d’estar numerades, ser llegibles, clares i sense equívocs ni esmenes.
  3. Portada: s’ha d’incloure la plantilla que es pot trobar a l’annex B al final d’aquest document amb: el pseudònim (en lloc del nom de l’autor), el títol de l’obra, la categoria a la qual es presenta, la data i la duració de l’obra.
  4. 1a pàgina: ha d’especificar l’orquestració.
  5. 2a pàgina: es deixarà en blanc.
  6. 3a i 4a pàgines: ha de contenir el text de la partitura. Si no ocupa les dues pàgines es deixarà la 4a en blanc.
  7. 5a pàgina i successives: partitura de l’obra presentada. Al final d’aquestes bases trobareu diverses pàgines d’exemple d’una partitura a l’annex D.
  8. En el document presentat no es pot incloure cap referència o dada que permeti esbrinar l’autoria de la composició.
  9. El no compliment d’aquestes especificacions pot comportar la desqualificació del treball.
  10. En casos excepcionals, el jurat pot acceptar una obra que no compleixi alguna d’aquestes especificacions.
 4. L’Arxiu d’àudio de referència en format MP3 del contingut de la partitura. El jurat tindrà en consideració que aquests arxius només són un referent i tenen moltes limitacions pel que fa la qualitat del so i la interpretació de la partitura. 

6. Termini i lloc de presentació

6.1 El termini de presentació de les obres acaba el 31 d’octubre de 2022 a les 24 hores.

6.2 La presentació és farà només en format digital (PDF i MP3) tenint en compte les següents consideracions:

 •  S’ha d’enviar per correu electrònic a l’adreça: concurscomposicio@elcorcanta.cat
 • S’haurà d’indicar a l’assumpte del correu el pseudònim de l’autor i es garanteix, davant del jurat, l’anonimat del remitent.
 • Es poden fer servir serveis com Wetransfer si el volum dels arxius no permet fer l’enviament com a documents adjunts a un missatge de correu. La responsabilitat d’ús d’eines de tercers per fer l’enviament recau sobre l’emissari i en cap cas l’organització del concurs es fa responsable de l’ús que puguin fer les empreses proveïdores del servei ni de les condicions de privacitat o seguretat per a la prestació.

7. Jurat

7.1 El jurat d’aquest tercer concurs estarà format pels directors, directores, compositors i intèrprets de prestigi internacional següents:

 • President:

Antoni Ros Marbà, director d’orquestra i compositor. En cas d’empat a les votacions, té el dret d’exercir el seu vot de qualitat.

 • Vocals:

Salvador Brotons, director d’orquestra i compositor

Elisenda Carrasco i Ribot, directora d’orquestra, cors i directora d’El Cor Canta

Josep Vila i Casañas, director de cors i compositor

José R. Pascual-Vilaplana, director de la Banda Municipal de Barcelona

Noé Cantú, fagotista de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, tenor d’El Cor Canta i de la Coral Càrmina.

 • Secretari* :
  Miquel Borlan, responsable de producció de l’Associació El Cor Canta

* Sense veu ni vot, només custodia el material i en garanteix l’anonimat.

8. Obres guanyadores

8.1 El jurat seleccionarà una obra de cada categoria com a guanyadora del concurs. També podrà concedir alguna menció honorífica a alguna obra no premiada o el podrà declarar desert si considera que cap de les obres presentades no reuneix els requisits de qualitat per ser premiada.

9. Veredicte

9.1 El jurat emetrà el veredicte en un acte privat, a Barcelona.

9.2 Després el veredicte serà comunicat de manera individual als guanyadors.

9.3 Posteriorment, el veredicte es farà públic a partir del 30 de novembre del 2022.

9.4 Finalment, el veredicte es publicarà als mitjans de comunicació i revistes especialitzades.

9.5 El veredicte del jurat serà inapel·lable.

10. Premis

10.1 L’obra guanyadora de la categoria professional rebrà el seu reconeixement per mitjà de:

 1. Una dotació econòmica de 3.000 euros, sotmesa a la tributació vigent, que es farà efectiva de la manera detallada al punt 10.3 d’aquestes bases.
 2. L’estrena de l’obra, que es farà en el moment que l’Associació El Cor Canta i la Banda Municipal de Barcelona decideixin i que previsiblement serà la primavera del 2024 (si les circumstàncies ho permeten).
 3. L’edició de la partitura, que es realitzarà a càrrec de l’editorial Brotons & Mercadal.
 4. L’enregistrament d’un dels concerts de l’estrena.

10.2 L’obra guanyadora de la categoria joves compositors rebrà el seu reconeixement per mitjà de:

 1. Una dotació econòmica de 2.000 euros, sotmesa a la tributació vigent, que es farà efectiva de la manera detallada al punt 10.3 d’aquestes bases.
 2. La possible estrena de l’obra estarà sotmesa al criteri dels directors d’El Cor Canta i la Banda Municipal de Barcelona.
 3. L’edició de la partitura, si s’estrena l’obra, que es realitzarà a càrrec de l’editorial Brotons & Mercadal.

PREMI EN LA CATEGORIA PROFESSIONAL

És una fórmula flexible i mixta que comprèn:

Una part del premi es defineix com a «arrendament de serveis», i en l’arrendament de serveis es computa la quantitat de 1.200 euros, que es pagarà als 90 dies d’haver iniciat els assajos.

Una altra part del premi es defineix com a «avançament de drets d’autor», i per aquest concepte es computa la quantitat de 900 euros, que es pagaran als 30 dies d’haver-se celebrat l’últim concert del projecte.

Per acabar, a aquestes dues quantitats se li sumaran els drets d’autor pagats per la SGAE en concepte d’interpretació de l’obra als concerts realitzats.

 • El premi es complementarà fins a 3.000 euros si la suma dels dos conceptes anteriors i el dels drets d’autor pagats per la SGAE no arribessin a aquests 3.000 euros.
 • Sí amb la suma dels drets d’autor pagats per la SGAE als dos primers conceptes se sobrepassa la quantitat de 3.000 euros, el sobrant serà íntegrament per al premiat, sense cap complement.

PREMI EN LA CATEGORIA JOVES COMPOSITORS

En el cas que l’obra no s’estreni en el marc dels concerts que organitza l’Associació El Cor Canta:

El premi de 2.000 euros es pagarà en efectiu abans del 31/12/2024.

En el cas que l’obra s’estreni en el marc dels concerts que organitza l’Associació El Cor Canta:

És una fórmula flexible i mixta que comprèn:

Una part del premi es defineix com a arrendament de serveis, i en l’arrendament de serveis es computa la quantitat de 800 euros, que es pagarà als 90 dies d’haver iniciat els assajos.

Una altra part del premi es defineix com a «avançament de drets d’autor», i per aquest concepte es computa la quantitat de 600 euros, que es pagaran als 30 dies d’haver-se celebrat l’últim concert del projecte.

Per acabar, a aquestes dues quantitats se li sumaran els drets d’autor pagats per la SGAE en concepte d’interpretació de les obres als concerts realitzats.

 • El premi es complementarà fins a 2.000 euros si la suma dels dos conceptes anteriors i el dels drets d’autor pagats per la SGAE no arribessin a aquests 2.000 euros.
 • Sí amb la suma dels drets d’autor pagats per la SGAE als dos primers conceptes se sobrepassa la quantitat de 2.000 euros, el sobrant serà íntegrament per al premiat, sense cap complement.

11. Material
11.1 Els guanyadors i/o guanyadores han de facilitar gratuïtament el material necessari per a l’execució de l’obra en els concerts d’estrena esmentats.

12. Drets d’edició

12.1 L’Associació El Cor Canta es reserva el dret exclusiu d’edició de les obres guanyadores per un període de tres anys a partir de la data d’emissió del veredicte. Això no afectarà els drets de propietat intel·lectual, que seran de l’autor per a tota la resta d’efectes.

13. Acceptació i interpretació de les bases
13.1 La participació en el Tercer Concurs Internacional de Composició El Cor Canta per a Cor i Banda Simfònica pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.

13.2 La interpretació i qualsevol aspecte no previst en aquestes bases seran resolts per l’organització, després de consultar els membres del jurat, si cal.

13.3 El document original en català d’aquestes bases és l’únic que preval davant qualsevol error que es pugui detectar en les transcripcions o traduccions que es publiquin.

Bases del concurs

Català

Castellano

English

Informació de contacte

Email

concurscomposicio@elcorcanta.cat

Adreça

Ateneu El Poblet C/ Nàpols, 268 08025 BARCELONA. Catalunya - Espanya

WEB

www.elcorcanta.cat

POSA't EN CONTACTE

Informació de contacte

Email

concurscomposicio@elcorcanta.cat

Adreça

Ateneu El Poblet C/ Nàpols, 268 08025 BARCELONA. Catalunya - Espanya

WEB

www.elcorcanta.cat

POSA't EN CONTACTE

En col·laboració

Organitzat per l'associació El Cor Canta, en col·laboració
amb la Banda Municipal de Barcelona i l'Auditori de Barcelona